Type Name Reason Staff Date Active
BAN Karolis Failure to Listen to Staff [1A-15] Josh O. 17/02/2020 (16:38) No
KICK Karolis Failure to Listen to Staff [1K-05] Diiversx 17/02/2020 (16:12) Yes